Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Посадова інструкція головного бухгалтера *

Архів

стверджую

директор об'єднання

____________________

"__" ______ 19 _ р


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА


Організація: Об'єднання

Відділ: Бухгалтерія

Посада: Головний бухгалтер


I. Загальні положення


1. Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку в об'єднанні і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності.

2. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади керівником об'єднання.

3. На посаду головного бухгалтера призначаються особи, які мають вищу спеціальну освіту.

4. Прийом і здача справ при призначенні та звільненні головного бухгалтера оформляються актом після перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності.

5. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику об'єднання.

6. На час відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустка, хвороба тощо) права і обов'язки головного бухгалтера переходять до заступника головного бухгалтера, про що оголошується наказом по об'єднанню.


II. функції


Головний бухгалтер забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснених господарських операцій, надання оперативної інформації про фінансовий стан об'єднання, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності та проведення економічного аналізу фінансово - господарської діяльності об'єднання.


III. Посадові обов'язки


1. Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечити:

- використання сучасних засобів автоматизації обліково - обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;

- повний облік грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом;

- достовірний облік виконання кошторисів витрат, реалізації продукції та інших робіт, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

- точний облік результатів господарсько - фінансової діяльності об'єднання відповідно до встановлених правил;

- правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, погашення у встановлений термін заборгованості банкам по позиках, відрахування коштів у фонди і резерви;

- участь в роботі по оформленню матеріалів щодо недостач і розкраданням грошових коштів і товарно - матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів у судові і слідчі органи;

- складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів бухгалтерський записів, надання її в установлені терміни відповідним органам;

- здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності об'єднання, підприємства, організації, установи за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;

- збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку в архів.

2. Головний бухгалтер разом з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний ретельно контролювати:

- дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно - матеріальних цінностей;

- правильність витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;

- законність списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

3. Головний бухгалтер зобов'язаний брати активну участь в підготовці заходів, що попереджають утворення нестач і незаконне витрачання грошових коштів і товарно - матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства.

У разі виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання коштів не за призначенням та інші порушення і зловживання) головний бухгалтер доповідає про це керівнику об'єднання для вжиття заходів.

4. Документи, що є підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно - матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються керівником об'єднання і головним бухгалтером або особами, ними на те уповноваженими. Надання права підписання документів цим особам має бути оформлено наказом по об'єднанню.

Зазначені вище документи без підпису головного бухгалтера або осіб, їм на те уповноважених, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально відповідальними особами і працівниками бухгалтерії об'єднання.

5. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно - матеріальних та інших цінностей.

У разі отримання від керівника об'єднання розпорядження вчинити таку дію головний бухгалтер, не наводячи його у виконання, в письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність даного ним розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер виконує його. Всю повноту відповідальності за незаконність здійсненої операції несе керівник фірми.


IV. права


1. Головний бухгалтер встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників з тим, щоб кожен працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання. Працівники інших підрозділів і служб, зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації та ведення обліку і звітності підпорядковуються головному бухгалтеру.

2. Вимоги головного бухгалтера в частині порядку оформлення операцій і пред'явлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів і служб об'єднання.

За невиконання або порушення вказівок головного бухгалтера, що випливають із здійснення покладених на нього обов'язків, винні можуть позбавлятися за розпорядженням керівника об'єднання премій повністю або частково, а в необхідних випадках залучатися до відповідальності в установленому законом порядку.

Підрозділи і служби об'єднання:

- несуть повну відповідальність за законність здійснюваних операцій і правильність їх оформлення;

- зобов'язані своєчасно передавати в бухгалтерію необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи - накази, розпорядження, а також договори, угоди, кошториси, нормативи і други матеріали.

За несвоєчасне, недоброякісна оформлення і складання цих документів, затримку передачі їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за недостовірність містяться в документах даних, а також за складання документів, що відображають незаконні операції, відповідальність несуть посадові особи, які склали та підписали ці документи. Списки посадових осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і яким надається право їх підписи, узгоджуються з головним бухгалтером.

3. Призначення, звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб (касирів, завідувачів складами та інших) здійснюється за погодженням з головним бухгалтером.

4. Договори і угоди, які укладаються об'єднанням на отримання або відпуск товарно - матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, а також накази та розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати та преміювання, попередньо розглядаються і візуються головним бухгалтером.

5. Головний бухгалтер має право:

- вимагати від керівників відділів, а в необхідних випадках і від керівників фірми вжиття заходів до посилення збереження власності фірми, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, зокрема:

перегляду завищених і застарілих норма витрат матеріалів, витрат праці та інших норм;

поліпшення складського господарства, належної організації приймання і зберігання матеріалів та інших цінностей, підвищення власності відпустки цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування і управління;

проведення заходів щодо поліпшення контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку друкованої продукції, організації кількісного (натурального) обліку використання матеріалів і т.п .;

- перевіряти в структурних підрозділах об'єднання дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно - матеріальних та інших цінностей;

- готувати пропозиції про зниження розмірів премій або позбавлення премій керівників відділів, що не забезпечують виконання встановлених правил оформлення первинної документації, ведення первинного обліку та інших вимог щодо організації обліку і контролю.


V. Відповідальність


1. Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

- неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслідком чого стали занедбаність в бухгалтерському обліку і спотворення в бухгалтерській звітності;

- прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання витрачання грошових коштів, товарно - матеріальних та інших цінностей;

- несвоєчасної і неправильної вивірки операцій по розрахунковому та інших рахунках в банках, розрахунків в дебіторами і кредиторами;

- порушення порядку списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

- складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;

- інших порушень положень та інструкцій з організації бухгалтерського обліку.

2. Головний бухгалтер несе нарівні з керівниками об'єднання відповідальність:

- за порушення правил і положень, що регламентують фінансово - господарську діяльність;

- за порушення строків подання бухгалтерських звітів і балансів відповідним органам.

3. Дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність головних бухгалтерів визначається відповідно до чинного законодавства.


VII. Взаємовідносини, зв'язку за посадою


---------------------- T -------------------- T ------ ------------------ ¬ | Посадові особи, | Головний бухгалтер | Головний бухгалтер | | структурні | отримує документи | отримує документи | | підрозділу, | | | |сторонніе організаціі| | | + --------------------- + -------------------- + ----- ------------------- + | 1 | 2 | 3 | + --------------------- + -------------------- + ------------------------ + |Секретаріат |Копіі наказів, |Сводкі, довідки, | | |распоряженій, |сведенія про фінансовий | | |указаній директора |состояніі об'єднання | | |об'едіненія по |по запитам директора. | | |основной |Отчети про результати | | |деятельності. |економіческого аналізу | | |Корреспонденцію, |фінансово - | | |прісланную в |хозяйственной | | |адрес бухгалтерії. |деятельності об'едіненія| | | |і фінансового контролю | | | |за діяльністю | | | |подразделеній | | | |об'едіненія. | | | |Проекти наказів і | | | |распоряженій по | | | |вопросам фінансової | | | |деятельності. | + --------------------- + -------------------- + ----- ------------------- + |Кадровая служба |Копіі наказів по |Бланкі трудових книжок | | |лічному складу. |і вкладишів до них. | | |Отчет про расходованіі|Ведомость використання | | |бланков трудових |очередних відпусток | | |кніжек і вкладишів к|работнікам структурних | | |нім. Табелі обліку |подразделеній | | |рабочего часу |об'едіненія | | |сотрудніков | (щоквартально і на | | |об'едіненія |конец звітного року). | + --------------------- + -------------------- + ----- ------------------- + |Другіе структурні |Сведенія про витрати |Сведенія про нормах | |подразделенія і |на виконання робіт, |расхода грошових | |фірми |услуг. |средств і матеріалів на | | |Счета, квитанції на |командірованіе | | |пріобретеніе |сотрудніков | | |товарно - |об'едіненія, виконання | | |матеріальних |работ і послуг. | | |ценностей. Авансовие|Распоряженія і вказівки | | |отчети співробітників |по питань | | |об'едіненія. |бухгалтерского обліку та | | | |отчетності, оформлення | | | |фінансово - | | | |хозяйственних операцій і| | | |предоставленія в | | | |бухгалтерію необхідних | | | |сведеній і документів. | + --------------------- + -------------------- + ----- ------------------- + |Коммерческіе банки |Пісьменние |Банковскіе документи | | |раз'ясненія, | (в частині підписання і | | |указанія по вопросам|контроля). | | |взаімодействія з | | | |банком, | | | |кредітованія, | | | |отчетності і ін. | | + --------------------- + -------------------- + ------------------------ + |Государственная |Пісьменние вказівки |Годовую і квартальну | |налоговая інспекція |раз'ясненія, по |отчетность, баланси. | | |вопросам | | | |налогообложенія. | | | |Акт перевірок | | | |правільності сплати | | | |налогов в бюджет. | | | |Протоколи про | | | |виявленних | | | |нарушеніях | | | |налогового | | | |законодательства. | | L --------------------- + -------------------- + ---- ---------------------

VII. Організація роботи

і критерії оцінки діяльності


1. Головний бухгалтер працює відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку об'єднання.

2. Головний бухгалтер має ненормований робочий день з подальшою компенсацією відповідно до трудового законодавства.

3. При оцінці якості роботи головного бухгалтера та вирішенні питання про відповідність його займаній посаді враховується, що головний бухгалтер повинен:

- глибоко володіти сучасною методологією бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин, податковим законодавством;

- знати чинне законодавство та нормативні акти з бухгалтерського обліку, звітності, аналізу фінансово - господарської діяльності, банківських операцій та оподаткування;

- систематично підвищувати свою кваліфікацію в навчальних центрах, на курсах і семінарах з підтвердженням відповідними свідоцтвами та сертифікатами;

- постійно вдосконалювати обліково - аналітичну систему Об'єднання, в тому числі за рахунок переходу від традиційних форм бухгалтерського обліку до сучасних автоматизованих технологій на базі ПЕОМ;

- не мати негативних оцінок своєї діяльності як з боку керівництва об'єднання, так і з боку податкової служби та банківських органів;

- вміти організовувати роботу колективу бухгалтерії, не допускаючи зривів, порушень законодавства, розкрадань та інших зловживань, запобігаючи конфліктні ситуації і плинність кадрів бухгалтерії.


Архів   стверджую   директор об'єднання   ____________________   __ ______ 19 _ р   ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ   ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА   Організація: Об'єднання   Відділ: Бухгалтерія   Посада: Головний бухгалтер   I