Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Посадова інструкція головного геолога

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. 2. Завдання та обов'язки
  3. 3. ПРАВА
  4. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  5. 5. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ПОСАДОВИЙ ІНСТРУКЦІЇ

Розділ «Посадові інструкції» містить необхідну інформацію про те, як складається посадова інструкція. Тут ви можете знайти типові посадові інструкції по різним спеціальностям. Наш банк посадових інструкцій включає в себе більш ніж 2500 різних документів. Дані посадові інструкції 2015 року складання та редагування, а значить, є актуальними на сьогоднішній день.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

  • які обов'язки, повноваження і права відображає посадова інструкція головного геолога;
  • які положення містить типова посадова інструкція головного геолога;
  • за які ділянки роботи по цій посадовій інструкції несе відповідальність даний фахівець у вашій організації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа»

СТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
_________ А.В. Львів
10.01.2015

Посадова інструкція № 88
головного геолога

м Москва 01.10.2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головного геолога Товариства з обмеженою відповідальністю «Геологія» (далі - Товариство).

1.2. Головний геолог відноситься до категорії керівників, є заступником генерального директора з економічних питань.

1.3. На посаду головного геолога призначається особа, що має вищу професійну (геологічне) освіту і стаж роботи на посадах керівників і фахівців в галузі геології і розвідки надр не менше 5 років.

1.4. Головний геолог призначається на посаду і звільняється з посади генеральним директором Товариства.

1.5. Головний геолог повинен знати:

- закони та інші нормативні правові акти в галузі геологічного (геофізичного, гідрогеологічного) вивчення, використання і охорони надр і навколишнього середовища;

- організаційно-розпорядчі документи та методичні матеріали, що стосуються геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) діяльності геологічної організації;

- стан і перспективи розвитку мінерально-сировинної бази геологічного району, гірничодобувної промисловості і геологічної організації;

- ступінь геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) вивченості району робіт;

- основні вимоги, що пред'являються до якості мінеральної сировини;

- методику і методи проведення геологічних (геофізичних, гідрогеологічних) досліджень;

- порядок планування, проектування та фінансування геологорозвідувальних (геофізичних, гідрогеологічних) робіт;

- порядок обліку родовищ і підрахунку запасів корисних копалин;

- порядок подання і затвердження геологічних (геофізичних, гідрогеологічних) звітів;

- види, технологію геологорозвідувальних (геофізичних, гідрогеологічних) робіт і вимоги, що пред'являються до їх якості;

- види і призначення геологорозвідувального (геофізичного, гідрогеологічного) обладнання і апаратури, основні технічні характеристики і правила їх експлуатації;

- правила обліку та зберігання геологічних матеріалів;

- порядок складання виробничо-геологічної документації;

- порядок розробки і укладення договорів (угод, контрактів) в області геологічної діяльності;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі геологічного (геофізичного, гідрогеологічного) вивчення, використання і охорони надр і навколишнього середовища і проведення геологорозвідувальних (геофізичних, гідрогеологічних) робіт; економіку мінеральної сировини і геологорозвідувальних (геофізичних, гідрогеологічних) робіт;

- трудове законодавство;

- правила протипожежного захисту; правила з охорони праці.

1.6. Головний геолог підписує договір матеріальної відповідальності.

1.7. На час відсутності головного економіста (відпустка, хвороба, ін.) Його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Завдання та обов'язки

Головний геолог:

2.1. Керує геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) діяльністю геологічної організації.

2.2. Контролює і забезпечує якісне та своєчасне виконання робіт з геологічного (геофізичного, гідрогеологічному) вивчення надр і надрокористування, геологорозвідувальних робіт по відтворенню мінерально-сировинної бази.

2.3. Керує розробкою основних напрямів, перспективних і поточних планів геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) діяльності геологічної організації, а також геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) частини проектів на проведення робіт по об'єктах.

2.4. Організовує та контролює виконання польових і камеральних робіт, проведення лабораторних і технологічних досліджень корисних копалин.

2.5. Координує і контролює вирішення питань щодо раціонального використання надр, отриманню та виконання умов ліцензій.

2.6. Керує розробкою і впровадженням методик, методів і засобів проведення геологічних (геофізичних, гідрогеологічних) досліджень і розвідки корисних копалин, впровадженням новітніх науково-технічних досягнень і передового досвіду, а також контролює і аналізує ефективність їх використання.

2.7. Організовує та контролює складання проектно-кошторисної документації, звітів про результати геологічних (геофізичних, гідрогеологічних) досліджень, техніко-економічних доповідей та обґрунтувань, подання матеріалів для розробки кондицій, підрахунок запасів корисних копалин, актування і здачу виконаних робіт та списання витрат по ним.

2.8. Здійснює взаємодію і укладення договорів зі сторонніми організаціями з питань геологічної (геофізичної, гідрогеологічної) діяльності.

2.9. Вживає заходів щодо вдосконалення організації праці, виробництва і управління геологічними (геофізичними, гідрогеологічними) польовими і камеральних роботами.

2.10. Контролює правильність складання еталонних колекцій гірських порід, визначення категорій порід і категорій складності районів робіт, вимог з обліку та зберігання геологічних матеріалів.

2.11. Забезпечує організацію заходів з підвищення кваліфікації фахівців геологічного (геофізичного, гідрогеологічного) профілю. Бере участь в підборі і розстановці кадрів.

2.12. Контролює дотримання діючих нормативних правових актів природоохоронних, санітарних та інших органів, що здійснюють нагляд, правил з охорони праці, правил протипожежної захисту.

2.13. Координує і контролює діяльність підрозділів геологічного (геофізичного, гідрогеологічного) профілю.

2.14. Керує працівниками геологічних (гідрофізичних, гідрогеологічних) підрозділів геологічної організації.

3. ПРАВА

Головний геолог має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти заступнику директора з економічних питань про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника).

3.5. Запитувати особисто або за дорученням керівництва Товариства від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

3.6. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний геолог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ПОСАДОВИЙ ІНСТРУКЦІЇ

5.1. Посадова інструкція переглядається, змінюється і доповнюється в міру необхідності, але не рідше одного разу на п'ять років.

5.2. З наказом про внесення змін (доповнень) до посадової інструкції знайомляться під розписку всі працівники організації, на яких поширюється дія цієї інструкції.

Посадова інструкція розроблена відповідно до наказу генерального директора від 11 березня 2015 р № 71.

Погоджено

Керівник відділу кадрів ______________ І.В. Гамов 19.03.2015

З цією інструкцією ознайомлений. Один екземпляр отримав на руки і зобов'язуюсь зберігати на робочому місці.

Головний геолог _______________ В.А. Петров 20.03.2015

Розділ «Посадові інструкції» містить необхідну інформацію про те, як складається посадова інструкція