Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Юколу-ІНФО: Посадова інструкція інженера-програміста

 1. I. Загальні положення
 2. У своїй діяльності інженер-програміст керується:Проект працює на «Бітрікс: Управління сайтом»

I. Загальні положення

Ця інструкція поширюється на програмістів, інженерів-програмістів, а також на провідних програмістів, які працюють в ТДВ «юколу-ІНФО». Посадові обов'язки провідних програмістів уточнюються в індивідуальних посадових картках, спеціально розроблених з урахуванням специфіки їх діяльності. Далі по тексту при найменуванні інженер-програміст (програміст) мається на увазі, що положення даної інструкції відносяться до фахівців усіх категорій, за винятком особливостей, встановлених для провідних програмістів.

Інженер-програміст ТДВ «юколу-ІНФО» (далі - організація) відноситься до категорії фахівців, приймається на роботу і звільняється з роботи наказом директора.

  • На посаду інженера-програміста призначається особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню спеціальну освіту і стаж роботи на посаді техніка-програміста I категорії не менше 3 років або на інших посадах, що займаються фахівцями із середньою спеціальною освітою, не менше 5 років, або особа, яка відповідає зазначеним умовам, але володіє знаннями, вміннями та практичними навичками в обсязі, необхідному для належного виконання зобо нности інженера-програміста.
  • На посаду інженера-програміста II категорії призначається особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту, стаж роботи на посаді інженера - програміста або на інших інженерно - технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років. Обов'язковою умовою призначення на посаду є наявність не менше одного сертифікату «1С.Спеціаліст» і 15 впроваджених рішень з налагодження 1С.
  • На посаду інженера-програміста I категорії призначається особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту, стаж роботи на посаді інженера-програміста II категорії не менше 3 років. Обов'язковою умовою призначення на посаду є наявність не менше двох сертифікатів «1С.Спеціаліст» і однієї сертифікованої настройки.
  • На посаду провідного інженера-програміста (програміста) призначається особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту та стаж роботи на посаді інженера-програміста I категорії не менше 2 років.

Інженер-програміст підпорядковується ведучому програмісту організації або начальнику відділу.

У своїй діяльності інженер-програміст керується:

   • нормативними документами з питань виконуваної роботи;
   • методичними матеріалами, що стосуються відповідних питань;
   • статутом організації;
   • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
   • наказами та розпорядженнями директора організації (безпосереднього керівника);
   • цією посадовою інструкцією.

Інженер-програміст повинен знати:

   • постанови, розпорядження, накази та інші керівні і нормативні документи, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації;
   • техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;
   • технологію обробки інформації;
   • види технічних носіїв інформації;
   • формалізовані мови програмування;
   • діючі стандарти, системи числення, шифрів і кодів;
   • методи програмування;
   • порядок оформлення технічної документації;
   • передовий вітчизняний і зарубіжний досвід програмування і використання обчислювальної техніки;
   • основи економіки, організації праці і організації виробництва;
   • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Під час відсутності інженера-програміста його обов'язки виконує провідний програміст начальник відділу або призначений ним в установленому порядку заступник інший інженер-програміст, який несе повну відповідальність за їх належне виконання.


Техніка, яка використовується в роботі:

 • обчислювальна техніка;
 • засоби передачі даних;
 • оргтехніка.

II. ФУНКЦІЇ

На інженера-програміста покладаються такі функції:

 • Розробка програм, спрямованих на вирішення економічних і інших завдань.
 • Налагодження програм.
 • Супровід упроваджених програм і програмних засобів.

III. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ


Для виконання покладених на нього функцій інженер-програміст зобов'язаний:

 • На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів розробляти програми, що автоматизують бізнес-процеси на підприємстві.
 • Розробляти технологію, етапи та послідовність рішення задачі на всіх етапах обробки інформації.
 • Визначати інформацію, що підлягає обробці на комп'ютері, її обсяги, структуру, макети і схеми введення, обробки, зберігання та видачі інформації, методи її контролю.
 • Визначати обсяг і зміст даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.
 • Виконувати роботу по установці програм і по підготовці їх до налагодження, здійснювати настройку програм.
 • Розробляти інструкції по роботі з програмами, оформляти необхідну технічну документацію.
 • Визначати можливість використання готових програмних засобів.
 • Здійснювати супровід упроваджених програм і програмних засобів.
 • Проводити налагодження розроблених програм, коригувати їх у процесі доопрацювання.
 • Освоювати і застосовувати в роботі нові комп'ютерні технології.
 • В рамках своїх трудових функцій організовувати зв'язку з діловими партнерами, клієнтами організації, шляхом ведення переговорів щодо надання послуг з програмування та налаштування програм, підготовки укладення відповідних договорів.
 • Вести облік виконаної і незавершеною роботи, до першого числа кожного місяця надавати ведучому програмісту відповідні звіти, своєчасно оформляти відповідну документацію.
 • Виконувати замовлення на послуги з сервісного обслуговування програмних продуктів з виїздом до замовника.
 • Своєчасно здавати в бухгалтерію необхідні облікові документи.
 • Строго вести облік робочого часу, інформувати про своє місцезнаходження, своєчасно надавати відповідні звіти. Після кожної виконаної роботи підписувати у замовника «Картку на виїзд», своєчасно заповнювати її в базі даних фірми і здавати її начальнику відділу
 • Своєчасно інформувати начальника відділу про проблеми впровадження, назрівання і виникнення конфліктних ситуацій.
 • Періодично підтверджувати свою кваліфікацію шляхом проходження сертифікаційних іспитів, проведених фірмою "1С"


У посадові обов'язки провідного інженера - програміста і начальників відділу (секторів) додатково водить наступне:

 • Переговори з клієнтами з питань надання послуг. Підготовка комерційних пропозицій, специфікацій і рахунків, укладання договорів.
 • Організація взаємодії фахівців з іншими відділами.
 • Телефонні консультації клієнтів.
 • Підготовка звітності керівництву фірми по роботі відділу (сектору).
 • Планування розвитку підрозділу.
 • Навчання нових фахівців.
 • Особиста участь у найбільш відповідальних проектах відділу.
 • Інформування клієнтів про пропоновані товари і послуги.
 • Розподіл замовлень, що надійшли між внедренцем
 • Контроль виконання робіт.
 • Облік робочого часу внедренцев.
 • Інформаційна підтримка співробітників
 • Розрахунок гонорарів внедренцев (в разі відрядної оплати праці)
 • Вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами.

IV. ПРАВА


Інженер-програміст має право:

 • Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 • Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 • Отримувати від керівників структурних підрозділів, фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 • З дозволу директора організації або безпосереднього керівника залучати інших фахівців організації для вирішення покладених на нього обов'язків.
 • Знайомитися з проектами рішень керівництвом і співробітниками організації, отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.
 • Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і прав.V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Інженер-програміст несе відповідальність:

 • За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством Республіки Білорусь.
 • За вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством Республіки Білорусь.